Våra områden

Bank och finans

Vi bistår våra klienter med rådgivning avseende olika finansieringsalternativ och hjälper dig att hitta det affärsupplägg som passar din verksamhet bäst. Vi har omfattande erfarenhet av bankfinansiering, leasing, kapitalanskaffning, fondstrukturer och olika typer av andra finansieringslösningar.

Bolagsrätt

Vi biträder våra klienter i alla slags bolagsrättsliga frågor. Detta kan vara bolagsbildande, förberedelse och hantering av bolagsstämmor och styrelsemöten, styrelseansvar, aktieägaravtal, optionsprogram, emissioner och andra typer av bolagsrättsliga frågor.

Entreprenadjuridik

Vi biträder våra klienter med rådgivning avseende entreprenadjuridik och upprättar däribland entreprenadavtal och sköter avtalsförhandlingar. Vi företräder återkommande fastighetsbolag med såväl byggnationer, infrastrukturprojekt som mark- och anläggningsentreprenader. Vi finns med våra klienter ”hela vägen” och bistår därför våra klienter även i entreprenadtvister.

Fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser

Vi arbetar dagligen med fastighetsrätt och fastighetsöverlåtelser och har därmed stor erfarenhet av köp och försäljning av fastigheter, fastighetsbildning, fastighetsfinansiering och joint ventures. Vi hittar den affärsmodell som passar dig bäst! Vi arbetar även löpande med frågor kopplade till kommersiella hyresfastigheter.

Företagsöverlåtelser (M&A)

Vi biträder våra klienter vid såväl stora, komplexa och tidskrävande förvärvsprocesser som vid mindre omfattande processer. Vi har stor erfarenhet av publika och privata transaktioner samt att företräda både köparsidan och säljarsidan. Vi hittar taktiska lösningar under processens gång samt projektleder och administrerar förvärvsprocessen på ett effektivt sätt. Vill du ha en smidig och personlig transaktionshantering är vi rätt val för dig och din verksamhet!

Kommersiell avtalsrätt

Vi hjälper dig gärna med strategiska beslut och upprättar såväl individuellt anpassade avtal som standardavtal. Vi har stor erfarenhet av att upprätta och förhandla omfattande avtalspaket, däribland köpeavtal, tillverkningsavtal och tjänsteleveransavtal. Vi har mångårig erfarenhet av kommersiell avtalsrätt och agerar ”externa bolagsjurister” hos ett antal klienter - vi sköter därmed all deras löpande juridik.